Aizvērt logu
Eksportēt PDF
Kopēt URL
Demo URL

Aizvērt


Reklāmas izvietošanas noteikumi

Rīga
 
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) “INBOKSS”, reģistrācijas Nr. 40003560720 izvieto reklāmu (sniedz pakalpojumu) interneta portālā www.inbox.lv saskaņā ar sekojošiem noteikumiem:

Definīcijas:
IZPILDĪTĀJS – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) “INBOKSS”, reģistrācijas Nr. 40003560720.
KLIENTS – fiziska vai juridiska persona, kas iesniegusi parakstītu un ar SIA „INBOKSS” saskaņotu pieteikumu/ mēdiju plānu/ reklāmas izvietošanai interneta portālā www.inbox.lv.
PUSES vai atsevišķi – PUSE noteikumu tekstā IZPILDĪTĀJS un / vai KLIENTS
LĪGUMS – abu pušu saskaņots gribas izpaudums, nodibinot saistību, ar kuru IZPILDĪTĀJS uzņemas veikt darbu, t.i., izvietot KLIENTA reklāmu, un KLIENTS uzņemas to apmaksāt, abpusēji ievērojot šos noteikumus.

BANERIS ir grafisks, tekstuāls vai cita rakstura reklāmas attēlojums.

Līguma noslēgšanas kārtība
Atbilstoši LR Civillikuma 1535.p. puses var dot savu piekrišanu darījuma noslēgšanai vai nu abas reizē, vai viena pēc otras.
IZPILDĪTĀJS saskaņo ar KLIENTU un izstrādā Mēdiju plāna projektu. KLIENTS apstiprina projektu un iesniedz to IZPILDĪTĀJAM. Ja KLIENTA iesniegtais mēdiju plāns atšķiras no savstarpēji saskaņotā, tad IZPILDĪTĀJS par atteikumu paziņo KLIENTAM trīs dienu laikā, nosūtot ierakstītu vēstuli uz KLIENTA norādīto adresi. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, tad IZPILDĪTĀJS ir apstiprinājis mēdiju plānu.
KLIENTS, iesniedzot parakstītu un ar IZPILDĪTĀJU saskaņotu pieteikumu / mēdiju plānu reklāmas izvietošanai interneta portālā www.inbox.lv, kas satur arī reklāmas apjomu un apmaksas summu, akceptē ar šiem noteikumiem izteikto IZPILDĪTĀJA oferti un izsaka gribu noslēgt līgumu.
No brīža, kad IZPILDĪTĀJS saņēmis no KLIENTA pieteikumu / mēdiju plānu, līgums starp pusēm ir noslēgts, un puses uzņemas pildīt šajos noteikumos ietvertās saistības.

Līgums netiek uzskatīts par noslēgtu, ja pieteikums / mēdiju plāns nav KLIENTA parakstīts, un tajā nav norādīts reklāmas apjoms un cena, klienta rekvizīti, bannera kods ( piešķir IZPILDĪTĀJS), satur IZPILDĪTĀJA neakceptētas atkāpes no cenu lapā norādītā.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. KLIENTS pasūta un apmaksā IZPILDĪTĀJAM, bet IZPILDĪTĀJS pēc KLIENTA pasūtījuma, atbilstoši šiem noteikumiem un tajos noteiktajā kārtībā, izvieto KLIENTA uzdevumā reklāmas materiālus interneta reklāmas banneru formā, IZPILDĪTĀJA interneta portālā www.inbox.lv.
2. PAKALPOJUMA SATURS
2.1. IZPILDĪTĀJS izvieto KLIENTA pasūtītos reklāmas elementus interneta reklāmas banneru formā, IZPILDĪTĀJA interneta portālā www.inbox.lv saskaņā ar KLIENTA iesniegtiem (parakstītiem un apzīmogotiem) un ar IZPILDĪTĀJU saskaņotiem Mediju plānu/ plāniem.
2.2. Līguma summa par Pakalpojumiem, pēc Mediju plānā noteiktā Pakalpojumu apjoma, tiek noteikta saskaņā ar „cenu lapu”, ja puses nav vienojušās par citu summu, un tā nav noteikta KLIENTA iesniegtajā Mēdiju plānā.
3. PUŠU PIENĀKUMI
3.1. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI
3.1.1. IZPILDĪTĀJS, pakalpojuma sniegšanai noteiktā termiņa (2.1.p.) ietvaros, izvieto interneta portālā www.inbox.lv KLIENTA reklāmas materiālus atbilstoši katrā konkrētā Pušu starpā saskaņotā un parakstītā Mediju plānā norādītajiem parametriem.
3.1.2. IZPILDĪTĀJS piešķir KLIENTAM atsevišķu lietotāja vārdu un paroli, kuru IZPILDĪTĀJS apņemas nosūtīt uz KLIENTA norādīto e-pastu pēc KLIENTA banneru demonstrēšanas uzsākšanas, un tādējādi KLIENTAM ir dota pieeja statistikas datiem, kas attiecas uz KLIENTA pasūtītajiem banneriem, tajā laika periodā, par kuru KLIENTS ir veicis norēķinus ar IZPILDĪTĀJU šī Līguma ietvaros.
3.1.3. IZPILDĪTĀJS nodrošina KLIENTU ar statistiskas datiem, kas atrodas IZPILDĪTĀJA rīcībā, par konkrēta KLIENTA reklāmas elementa efektivitāti pasūtītajā laika posmā, cik to atļauj IZPILDĪTĀJA programmatūras versija – AdServer 2.3.6.
3.1.4. Statistikas dati ietver sekojošo:

 • Ekspozīciju skaitu (AdViews) dažādos laika posmos (dienā, nedēļā, attiecīgās reklāmas visas kampaņas laikā)
 • uzklikšķināšanu skaitu uz banera (Adclick)
 • procentuālo attiecību starp uzklikšķināšanu skaitu uz bannera un šī bannera ekspozīciju skaitu (Click Rate)
 • 3.1.5. IZPILDĪTĀJS nodrošina tikai banneru izvietošanu un to parādīšanu interneta portāla www.inbox.lv lietotājiem. IZPILDĪTĀJS nevar ietekmēt banneru efektivitātes rādītājus (Click rate), kas ir atkarīgi no KLIENTA izvēlētajiem kritērijiem efektīvas reklāmas kampaņas realizēšanā.
  3.2. KLIENTA PIENĀKUMI
  3.2.1. KLIENTAM jānosūta reklāmas materiāli uz IZPILDĪTĀJA e-pastu ads@co.inbox.lv ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pirms reklāmas materiāla eksponēšanas plānotā sākuma datuma.
  3.2.2. Reklāmas materiāliem jābūt sagatavotiem atbilstoši IZPILDĪTĀJA tehniskajām prasībām, kas ir norādītas //pricelist.inbox.lv/?page_id=15. Par tehnisko noteikumu izmaiņām, ja līgums starp Pusēm jau ir noslēgts, IZPILDĪTĀJS brīdina KLIENTU ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms reklāmas materiāla eksponēšanas plānotā sākuma datuma.
  3.2.3. KLIENTS atbild par ievietojamā reklāmas teksta pareizību, atbilstību patiesajiem apstākļiem, kā arī atbilstību LR tiesību aktu prasībām, it sevišķi ētikas, konkurences un autortiesību jautājumos.
  3.2.4. KLIENTS informē IZPILDĪTĀJU par KLIENTA pilnvaroto personu, kas ir atbildīga par šī Līguma izpildi. KLIENTS apņemas nosūtīt informāciju par KLIENTA pilnvaroto personu uz e-pasta adresi sales@co.inbox.lv
  3.2.5. KLIENTS uzņemas savstarpēji saskaņoto Mēdiju plāna projektu akceptēt (parakstīt) un iesniegt IZPILDĪTĀJAM 3 (trīs) darba dienu laikā no tā saņemšanas, ja šis termiņš tiek nokavēts, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma.
  3.2.6. Gadījumā, ja KLIENTAM mainās rekvizīti, KLIENTS informē IZPILDĪTĀJU 5 darba dienu laikā pēc izmaiņu stāšanās spēkā, nosūtot e-pasta vēstuli uz IZPILDĪTĀJA e-mail sales@co.inbox.lv.
  3.2.7. Ja Līguma darbības laikā KLIENTS nav nosūtījis/aizkavējis reklāmas materiālus, tas neatbrīvo KLIENTU no pienākuma samaksāt par pasūtītajiem pakalpojumiem saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izrakstīto rēķinu-pavadzīmi un tajā noteiktajā termiņā pilnā apmērā.
  4. PUŠU TIESĪBAS
  4.1. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS
  4.1.1. IZPILDĪTĀJS Līguma darbības laikā ir tiesīgs vienpusējā kārtībā, pēc savas iniciatīvas izvērtēt KLIENTA reklāmas materiālu satura atbilstību morāles un ētikas normām, kā arī atbilstību pašreiz spēkā esošajai Latvijas Republikas likumdošanai.
  4.1.2. Gadījumā, ja KLIENTA reklāmas materiālu saturs pēc IZPILDĪTĀJA uzskatiem ir pretrunā ar morāles un ētikas normām, kā arī ar Latvijas Republikas likumiem, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs atteikt šādu materiālu izvietošanu, par to paziņojot KLIENTA pilnvarotajai personai (noteikumu 3.2.4.punkts) vienas darba dienas laikā, pēc KLIENTA reklāmas materiālu saņemšanas.
  4.1.3. IZPILDĪTĀJS nenes atbildību par informācijas vizualizāciju interneta pārlūkos, ko Latvijā lieto mazāk par 5 % interneta lietotāju.
  4.1.4. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs atteikt KLIENTA reklāmas izvietošanu, ja KLIENTA reklāmas materiālos tiek konstatēta trešo personu reklāma, kas nav norādīta starp Pusēm saskaņotajā Mediju plānā.
  4.1.5. Ja KLIENTS neatsūta reklāmas materiālus šī dokumenta 3.2.1. punktā noteiktā kārtībā, tad IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs nepublicēt reklāmas materiālus savlaicīgi, kā arī negarantēt ekspozīciju izpildīšanos tajā reklāmas parādīšanas dienā, kad, KLIENTA vainas dēļ, reklāmas materiāli netika publicēti savlaicīgi.
  4.2. KLIENTA TIESĪBAS
  4.2.1. KLIENTAM ir tiesības uz informācijas saņemšanu par reklāmas kampaņas norisi uz telefona numuru, kas publicēts www.inbox.lv mājas lapa vai arī uz palīdzību ar e-pasta ads@co.inbox.lv starpniecību, darba dienās, laikā no plkst. 9:00 līdz 17:00.
  4.2.2. KLIENTAM ir tiesības saņemt konsultācijas reklāmas materiālu efektivitātes paaugstināšanai.
  5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
  5.1. Līgums stājas spēkā no dienas, kad KLIENTS iesniedzis akceptētu un parakstītu Mēdiju plānu, un ir spēkā līdz saistību izpildei.
  5.2. Līguma noteikumu grozīšana ir pieļaujama tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties par konkrētām izmaiņām Līgumā.
  6. LĪGUMA LAUŠANA
  6.1. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, vienpusēji pēc
  IZPILDĪTĀJA iniciatīvas, IZPILDĪTĀJS atmaksā KLIENTAM samaksāto naudas summu par neizpildītajām saistībām, izņemot gadījumus, kad KLIENTA reklāmas materiālu eksponēšana tiek pārtraukta saskaņā ar šī Līguma 4.1.2., 4.1.4. un 7.5. punktiem.
  6.2. Ja Līgums tiek izbeigts pirms Līguma darbības termiņa, vienpusēji pēc KLIENTA iniciatīvas, tad KLIENTS samaksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 25% apmērā no Līguma neizņemtās summas, kas tiek aprēķināta pēc KLIENTA iesniegtajiem pieprasījumiem un Mediju plānos norādīto Pakalpojumu kopējās summas, pēc stāvokļa uz Līguma izbeigšanas datumu.
  6.3. Ja Līgums tiek izbeigts pirms Līguma darbības termiņa Reklāmas produktam „E-pasta vēstule inbox.lv lietotājiem”, vienpusēji pēc KLIENTA iniciatīvas, tad KLIENTS samaksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu, pēc sekojošiem principiem:
  a) ja līgums tiek lauzts 20 darba dienas pirms paredzētās publikācijas, līguma sods sastāda 25% no Līguma summas.
  b) ja līgums tiek lauzts 15 darba dienas pirms paredzētās publikācijas, līguma sods sastāda 35% no Līguma summas.
  c) ja līgums tiek lauzts 10 darba dienas pirms paredzētās publikācijas, līguma sods sastāda 50 % no Līguma summas.
  d) ja līgums tiek lauzts 5 darba dienas pirms paredzētās publikācijas, līguma sods sastāda 100% no Līguma summas.
  Par Līguma izbeigšanu tiek uzskatītas arī izmaiņas sākotnējam Līguma saturam: izvietojumu pārcelšana un citas izmaiņas.
  6.4. Līgumsoda samaksa maksātāju neatbrīvo no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma.
  7. NORĒĶINU KĀRTĪBA
  7.1. Samaksa par Pakalpojumiem, kas tiek sniegti, pamatojoties uz šo Noteikumu nosacījumiem, tiek veikta saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izrakstīto rēķinu-pavadzīmi un tajā noteiktajā termiņā pilnā apmērā. IZPILDĪTĀJS iesniedz KLIENTAM rēķinu-pavadzīmi apmaksai, ja savstarpēji saskaņotajā Mēdiju plānā nav noteikts savādāk.
  7.2. Par apmaksas secību vienojas KLIENTS un IZPILDĪTĀJS, un rēķinu izrakstīšanas kartība norādāma Mēdiju plānā. Ja KLIENTS nesaņem no IZPILDĪTĀJA rēķinu-pavadzīmi, tad KLIENTAM jāveic samaksa Mēdiju plānā noteiktajā termiņā un apmērā.
  7.3. KLIENTS apmaksā IZPILDĪTĀJA izrakstīto rēķinu-pavadzīmi norādītajā termiņā, pārskaitot tajā minēto naudas summu uz rēķinā-pavadzīmē norādīto IZPILDĪTĀJA bankas kontu.
  7.4. Ja KLIENTS neapmaksā IZPILDĪTĀJA izrakstīto rēķinu-pavadzīmi noteiktajā termiņā, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs aprēķināt un pieprasīt no KLIENTA apmaksāt, un KLIENTS apmaksā IZPILDĪTĀJAM, līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no katras neapmaksātās rēķina-pavadzīmes kopējās summas par katru maksājuma izpildes kavējuma dienu, un līdz pilnīgai parāda samaksai pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu KLIENTAM.
  7.5. Gadījumā, ja maksājums tiek nokavēts vairāk kā par 10 (desmit) dienām, tad IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs, pēc saviem ieskatiem, vienpusējā kārtībā izbeigt šo Līgumu, par to rakstiski paziņojot KLIENTAM, bet KLIENTAM ir pienākums veikt pilnīgu norēķinu ar IZPILDĪTĀJU par sniegtajiem Pakalpojumiem, aprēķinātajiem līgumsodu un likumiskajiem kavējuma procentiem, kā arī atlīdzināt IZPILDĪTĀJAM radušos zaudējumus pilnā apmērā.
  Par IZPILDĪTĀJA zaudējumiem, kurus nav nepieciešams papildus pierādīt, tiek uzskatīta tā atlīdzība par Pakalpojumu apjomu, kas ir saskaņots atbilstoši Līguma noteikumiem (Mediju plāns), bet nav izpildīts līdz Līguma pirmstermiņa izbeigšanai, sakarā ar KLIENTA pieļauto maksājumu saistību izpildes kavējumu.
  7.6. Ja KLIENTS ir pieļāvis maksājumu saistību izpildes kavējumu, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības no KLIENTA turpmāk veiktajiem maksājumiem vispirms dzēst līgumsodu, likumiskos kavējuma procentus, tad pēc apmaksai noteiktā termiņa vecākos parādus un pārējo maksājuma summu, ja tāda būtu, ieskaitīt kārtējā maksājuma summas apmaksā, bez iepriekšēja paziņojuma par to KLIENTAM. Līgumsoda samaksa neatbrīvo KLIENTU no Līgumā uzņemto saistību izpildes.
  7.7. Katrs KLIENTA veiktais maksājums tiek uzskatīts par izpildītu tajā dienā, kad attiecīgā maksājuma summa pilnā apmērā ir ieskaitīta IZPILDĪTĀJA norēķinu kontā.
  7.8. Ja Mēdiju plāns paredz veikt maksājumus pa daļām vai noteiktos termiņos, tad maksājumu kavējuma gadījumā, IZPILDĪTĀJS turpmāk var izrakstīt rēķinu-pavadzīmi termiņā, kas atšķiras no Mēdiju plānā noteiktā.
  7.9.Gadījumā, ja KLIENTS kavē Līgumā noteiktos maksājumu termiņus vai izvairās no maksājumiem, un kā rezultātā IZPILDĪTĀJS spiests vērsties pie trešās personas palīdzības parāda atgūšanai, tad papildus šajā līgumā noteiktam līgumsodam par maksājuma kavējumiem KLIENTAM jāatlīdzina IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas rodas līdz ar trešās personas pakalpojumu apmaksu.
  8. PRETENZIJAS
  8.1. Visas pretenzijas, kas radušās šī Līguma izpildes sakarā iesniedzamas otrai Pusei rakstveidā, vēlams elektroniskā formā (e-pasts) uz sales@co.inbox.lv un ads@co.inbox.lv pastu.
  8.2. Pusei, kurai ir adresēta pretenzija, saņemtā pretenzija jāizskata 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža un rakstveidā jāsniedz otrai Pusei atbilde un priekšlikumi par attiecīgo problēmu risināšanu. Atbildes nesniegšana uz saņemto pretenziju tiek uzskatīta par attiecīgās pretenzijas beznosacījumu akceptu no Puses, kurai adresēta attiecīgā pretenzija.
  8.3. Pretenzijas par Pakalpojumu KLIENTS var izteikt IZPILDĪTĀJAM rakstveidā ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no Pakalpojuma izpildei noteiktā datuma. Pēc šī termiņa KLIENTA iesniegtās pretenzijas netiek pieņemtas un netiek izskatītas.
  9. NEPAREDZĒTI APSTĀKĻI
  9.1. Puses tiek atbrīvotas no pilnas vai daļējas atbildības par Līguma neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja saistību neizpilde/izpildes nokavējums radies nepārvaramas varas apstākļu tiešas ietekmes rezultātā (force majeure).
  9.2. Nepārvaramas varas apstākļi šī Līguma izpratnē ir jebkurš spēkā stājies tiesību akts, kas tieši ietekmē Līguma izpildi vispār vai noteiktā termiņā vai daļā, padarot šādu izpildi par neiespējamu, tai skaitā – karš, jebkura kara darbība, nemieri, embargo, dažādas dabas stihijas izpausmes un citi nepārvaramas varas apstākļi, kuru iestāšanos attiecīgā Puse, kura atsaucas uz šādiem apstākļiem, nevarēja iepriekš paredzēt, novērst vai ietekmēt, un, kas tieši traucē šī Līguma izpildi vispār vai kādā noteiktā daļā, vai termiņā.
  9.3. Par force majeure apstākļu iestāšanos rakstiski jābrīdina otra Puse ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās dienas, pretējā gadījumā atsauce uz force majeure apstākļiem nevar kalpot par attaisnojumu Līguma saistību neizpildei, izpildes nokavējumam vai nepienācīgai izpildei.
  10. CITI NOTEIKUMI
  10.1. Noteikumi ir spēkā un reglamentē pušu līgumiskās attiecības no saistību nodibināšanas dienas. Ja Mēdiju plānā puses vienojušās par atšķirīgiem noteikumiem, tad šie noteikumi ir spēkā, ciktāl tie nav pretrunā ar mēdiju plānā noteikto.
  10.2. IZPILDĪTĀJS patur tiesības izdarīt izmaiņas noteikumos. Noteikumu izmaiņas, kas notikušas pēc līgumisko attiecību nodibināšanas, neattiecas uz jau noslēgtu līgumu un puses vadās no noteikumu redakcijas, kas bija ievietota sadaļā Reklāmas izvietošanas noteikumi līgumisko attiecību nodibināšanas dienā.
  10.3. KLIENTS ir tiesīgs nodibinot līgumiskas attiecības pieprasīt no izpildītāja šo NOTEIKUMU apliecinātu norakstu.
  10.4. Visi strīdi, nesaskaņas un prasības, kas izriet vai skar šo Līgumu, kuri netiks noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiks galīgi izšķirti tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

  © Inbokss SIA, 2022